صحبت های نوجوان بصیرحسین سلیمان زاده -سیاست های پاک وشر

360
صحبت های نوجوان بصیر حسین سلیمان زاده درباره دین و سیاست
3 سال پیش
# _

کاف

3 سال پیش
خوبه، بیشتر تلاش کن.. :) سر فصل های مطالبت رو به ترتیب بنویس و بعد بیان کن به نظرم.
pixel