بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد- کلیپ شماره دو

1,062

[Forwarded from بودجه ریزی عملیاتی] کلیپ شماره 2 پروفسور آلن شیک( پدر بودجه ریزی عملیاتی) با موضوع اختیارات مدیران. در کلیپ شماره 1 ایشان اشاره کردند که تا نظام مدیریت بخش دولتی بر مبنای عملکرد عمل نکند، نظام بودجه ریزی نیز بر مبنای عملکرد عمل نخواهد کرد. در این کلیپ ایشان یکی از مصادیق نظام مدیریت مبتنی بر نتایج و عملکرد را ذکر میکند تحت عنوان اختیارات مدیریتی. ایشان بر این باور است که اگر قوانین

رسول رضایی
رسول رضایی 4 دنبال کننده