الکامپ ۹۸: ایران هوشمند برای آینده بهتر

9,987

در این ویژه برنامه تصویری الکامپ ۹۸ پیوست‌سی، گزارش‌های اختصاصی از مذاکرات چهارجانبه وزارت ارتباطات ایران، ترکیه، روسیه و آذربایجان را خواهید دید. همچنین گفت‌وگو با رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و مدیر عامل شرکت فناپ گنجانده شده‌اند. ویدئوهای اختصاصی از همایش ایران هوشمند با حضور رئیس جمهور را نیز ببینید.