خودکشی = آتش جهنم !!!!!!!!!

2,806

خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد، به زودی او را در آتشی واردخواهیم کرد.النساء/29-30

ندای ایمان

ندای ایمان

4 سال پیش
مااهل سنت نیز چنین درصحاح سته امان ازمحمد ص نقل شده است.
۩۩۩۩ نگاه آسمانی۩۩۩۩

۩۩۩۩ نگاه آسمانی۩۩۩۩

4 سال پیش
و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد ..جایگاهش آتش است به زودی * صحیح ؟اینطور که پیداست پس مواردی داریم که با خودکشی وارد آتش جهنم نشیم