فرصت سازی از شوک ارزی

157

گفتگوی راهبردی «فرصت سازی از شوک ارزی» با حضور علی میرزاخانی در تاریخ 30 خرداد ۱۳۹7 در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

سار مدیا
سار مدیا 42 دنبال کننده