ششمین جلسه عصر علوم انسانی - عباس سلیمی نمین

714

نشست های عصر علوم انسانی در مدرسه تخصصی علوم انسانی شرف الدین. موضوع: بازخوانی آرای موافقین و مخالفین دکتر شریعتی 29 خرداد 1396