آموزش آباکوس : کار با مستندات آباکوس

25
مستندات یا راهنمای آباکوس، به عنوان مهمترین مرجع علمی در آباکوس شناخته می شود. یکی از ویژگی های کاربران حرفه ای آباکوس، توانایی جستجوی صحیح در مستندات آباکوس می باشد. در این فیلم، روش کار با مستندات آباکوس، به صورت کامل آموزش داده می شود. جهت دانلود فیلم کامل دوره آموزش مفهومی آباکوس، میتوانید به لینک www.seraj-nit.ir/abaqus-videos مراجعه نمائید.
pixel