جراحی ترمیمی 1

1,498

جراحی ترمیمی بینی در فردی که پیشتر با استفاده از پروتز مصنوعی عمل شده است، قسمت اول