جعل فضیلت برای خلفا

60

وقتی فضیلت صحیحی نباشد اینگونه مجبور می شوند فضیلت جعلی درست کنند. آیا ابوبکر و عمر سرور پیران بهشت هستند؟