هشدار برای کنکوریهای 98

3,798

صحبت های حیاتی در مورد زمانهای تلف شده یک داوطلب کنکور و عواقب جبران ناپذیر آن شبکه 2 سیما با حضور دکتر یعقوبی