گزارش آموزشگاه شیرین بیان در اخبار شبکه شبکه 3 سیما

84

گزارش ویژه اخبار شبانگاهی - انتخاب سركار خانم حسینی مدیریت آموزشگاه شیرین بیان به عنوان كارآفرین نمونه كشور - وب سایت آموزشگاه شیرین بیان : www.shirin-bayan.com