مادر خوب

524
دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * دو شيوه تمرکز احساسي مادران * ماهيت تبادلات احساسي مادر و کودک * تبادلات ناهشيار در ارتباطات انساني
pixel