شاهدان شهر / تصویر شهید محمود کریمی

6,167
تصویر شهید محمود کریمی در بلوار آیت الله طالقانی بندرعباس
pixel