#حرکات_تقلیدی_در_کودکان

3
کودکان میتوانند با انجام حرکات تقلیدی، به فعالیت بدنی بپردازند و قطعا علاوه بر یادگیری مهارتهای پایه ورزشی، از انجام این بازی لذت خواهند برد.
pixel