صلح بادا! (آهنگی به زبان اسپرانتو)

776

آهنگی به زبان اسپرانتو، با عنوان: صلح بادا!. خواننده: خوئل ده کاسترو. با ترانه ای از سیلا چاوز. (نماهنگ بهمراه متن ترانه)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده