عولین سای توای عستم^^تـــ

132

خـآ عــز هــلــیـآ اجــآزع گرفتمع نــیــآیــن فــیــک فــیــک کــنــیـدآ گـف بــآع ســتــآرع شــرعــیــکــم^^

[DEP for ever]

[DEP for ever]

1 ماه پیش
آها کپشنو خوندم وگرنه فیک فیک می کردم:))گفتم عزیزم بدون خبر همدیگه کسی رو سای توای نکنیم بعدا سؤ تفاهم پیش نیاد
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:(
۩::miss_camlia::۩آتی، یکیم:( هلیا خودش گف باشم ^^