مدرسه مجازی شفافیت | شفافیت آراء در مجلس سنای امریکا

663

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، با بررسی سایت GovTrack به تجربه ایالات متحده امریکا در زمینه «شفافیت آراء» پرداخته ایم.