چرخ بزرگترین تولید کننده لاستیک بالاخره چرخید

271

مواد اولیه آرتاویل تایر پس از کش و قوس های فراوان به دست تولید کنندگان رسید و دوباره چرخ تولید به دور تند افتاد.