آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

287

سخنرانی جمال كامیاب مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران