پدر جغرافیای ایران

1,888

زندگی پروفسور محمد حسن گنجی، بنیانگذار علم جغرافیای نوین در ایران: 1391 - 1291 - سخنرانی در سازمان نقشه برداری در همایش نام گذاری و یکسان سازی نام های جغرافیایی ایران 1380