پشت صحنه برنامه گفتگوی اقتصادی| 98.5.13| بخش سوم

79

پشت صحنه برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع بررسی جزییات حذف چهار صفر از پول ملی، با حضور : دكتر محمدباقر معتمد (رییس مركز پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی)