15 - تعمیر اسپکتروم انالایزر پرتابل RohedSchwaz FSH

260
مشکل در منبع تغذیه میباشد که توسط تعمیر کار شناسایی و حل میگردد
pixel