کاشت موی طبیعی SUT

1,231

کاشت موی طبیعی با تکنیک SUT در یک جلسه بدون جراحی ، درد ، خونریزی با نهایت تراکم