پیش بینی پایان کار رژیم صهیونیستی

386

امروز یکی از مهم ترین مسائل جهان اسلام، مساله فلسطین است که راس همه ی مسائل سیاسی مسلمانان با هر مذهب و نژاد و زبان قرار دارد.این ملت به توفیق الهی شکست را نپذیرفته و از پاننشسته و امروز پورشورتر و شجاعانه تر در میدان است؛ ولی نتیجه ی کار نیازمند کمک همه مسلمانان است. بخشی از پیام حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره عظیم حج ۹۸/۵/۱۴ .