کشت فراسرزمینی و یا تغییر الگوی کشت

153

کشت فراسرزمینی و یا تغییر الگوی کشت، می تواند مصرف آب در بخش کشاورزی را متعادل کند