اجرای بلوک هوادار اتوکلاوشده

352

یکی از مزایای بلوک هوادار اتوکلاوشده سهولت در اجرای آن است.