دوره رایگان آموزش جامع طراحی وب (قسمت 25 بخش دوم)

90

در ادامه مبحث position در CSS به بررسی مقادیر sticky و fixed خواهیم پرداخت .