زبانه Home در نرم افزار Microsoft Office Word

616
سکانس 1002- زبانه Home در نرم افزار Microsoft Office Word کتاب نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای مطالب بیان شده آشنایی با زبانه Home ابزارهای بخش Clipboard ابزارهای بخش Font ابزارهای بخش Paragraph بریدن و نسخه‌برداری متن اعمال قالب متن بر روی سایر متن‌ها Format Painter تنظیمات دست‌خط Font تنظیمات پاراگراف یا بندهای نوشتاری 
pixel