نشنال جئوگرافیک/ ساخت چرخ های کمکی به جای دست های سنجاب

2,933

این سنجاب به لطف مراقبت از یک تیم حرفه ای و داوطلبان، دارای دو پا و دو چرخ می باشد.