اقدامات اداره عملیات ایمنی زمینی هواپیما در نوروز 1398

65

اقدامات اداره عملیات ایمنی زمینی هواپیما در نوروز 1398 نوروز متفاوت، فرودگاه متفاوت