مستند همشهری جنگ(جنایات داعش علیه کودکان سوریه)

285

این مستند به روایت بچه ها و والدین آنها از مجروح شدن و قطع عضو بچه های روستای فوعه و کفریا در جنگ سوریه با داعش می گوید.