رادیو مهرآوا: مرا یاد کن

350
شاعر: دكتر علی یاسینی؛ خوانش: نسرین مویدنیا؛ تنظیم: بهاره شاه محمدی؛ دبیر بخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel