لزوم توجه اپراتور حمل وسایل با جرثقیل سقفی و...

640

Scene 2 Ascertain Risks Along or Near Lifting Area