ارادت یک اروپایی به مقام معظم رهبری

1,088

کی از بینندگان اروپایی در تماسی که با شبکه وهابی داشته، خواهان بیان مطلبی با مقام معظم رهبری است و مجری که گمان می کند وی قصد توهین و انتقاد به رهبر ایران را دارد با روی گشاده از او استقبال می کند ولی زمانی که می بیند این بیننده ابراز ارادت به ایشان دارد، تماس وی را قطع می کنند!

manzoomeh12.ir

manzoomeh12.ir

2 سال پیش
رجوع کنید به سایت رسمی منظومه قرآنی مقام معظم رهبری: www.manzoomeh12.ir