نماهنگ: رحلت امام خمینی (ره)

561

حضرت امام خمینی (ره) یک الگوی سیاسی برای ملت ایران و همه مسلمانان جهان، عالم دینی بزرگ، رهبری مردمی و ساده زیست و مظهر مبارزه با ظلم و بی عدالتی بود؛ که پس از گذشت 30 سال از ارتحال ایشان همچنان یادش در دلها زنده و رهنمودهایش راهگشاست.

pixel