لحظه جالب غافلگیر شدن دزد توسط صاحبخانه

99

دزدی که با تصور یک سرقت آسان با بازکردن درب یک منزل مسکونی قصد ورود به داخل خانه را داشت به دام صاحبخانه افتاد.