آموزش برنامه نویسی Query String با زبان asp.net

320

در این قسمت در مورد ارسال پارامتر از صفحه ای به صحفه دیگری حرف میزنیم دانلود از وبسایت.www.heilton.com

pixel