یوسف قم، عزیز تایلند

171
یوسف قم، عزیز تایلند قسمت اول مستند یوسف قم، عزیز تایلند درباره شیخ احمد قمی، به‌نظر شیعیان تایلند، نخستین کسی است که مذهب تشیع را به تایلند آورده‌است.
pixel