مورچه ها • عصر تجربه • ۱۳۹۶

110

مورچه ها یک نمایش تکنفره(solo performance) و در حال توسعه از کمپانی تئاتر گاراژ است که به روایت یک ساعت از زندگی یک انسان میپردازد. ساعتی از زندگی مورچه ای بیگانه که آرام آرام از صف دیگر مورچه ها به بیرون رانده می شود. Ants is a solo performance from Garage Theater Company that is continuously being developed. The performance shows an hour of the life of an alienated ant that is gradually ejected from the queue of the other ants.

pixel