6- ثبت تماس در سامانه امداد و حوادث گاز

113

در این فیلم امکانات و قابلیت های بخش ثبت تماس سامانه 194 معرفی می گردد. http://rayanandisheh.com