بالانس استاتیکی چرخ خودرو _ رادمن (فروش - خدمات - کالیبراسیون) rodman.ir

42
رادمن - فروش ، خدمات و کالیبراسیون تجهیزات تعمیرگاهی 02149765000 rodman.ir استاتیک یعنی ایستا. در لرزش چرخ به این معنا است که لاستیک در جای خود بالا پایین شود. این نابالانسی که لرزش در فرمان را ایجاد میکند، ناشی از این است که لاستیک دیگر بصورت دایره نمیچرخد. بلکه بصورت بیضی میچرخد برای تشریح دقیقتر فیلم زیر را بدقت ببینید.همانطور که در فیلم میبینید، خرابی رینگ باعث برهم خوردن تعادل نیرو ها میشود و در نتیجه لرزش عمودی لاستیک. وضعیت اول نشانگر تعادل نیرو ها در صورت بالانس بودن چرخ و وضعیت دوم نشانگر نابالانسی و چرخش نامتعادل چرخ میباشد.
pixel