کلپاک در گردو

44
محلولپاشی عصاره خالص جلبک دریایی کلپاک (جلبک اکلونیا ماکسیما) در گردو, از زمان شروع تشکیل سنبله به میزان 3 لیتر در هکتار و تکرار آن, باعث بهبود فروت ست و افزایش وزن مغز و افزایش محصول
pixel