تنهاباچند لحظه صبر یک منجی باشید!

95
تنهاباچند لحظه صبر یک منجی باشید!! دراین فصل سرماموتوراتومبیل شماپناهگاه گرمی برای حیوانات سرما زده میباشدلذاخواهشمندیم قبل ازاستارت زدن چندضربه صداداربه بدنه وکاپوت خودروبزنیدتامیمهمان سرمازده کوچولوازخواب بیدارشده وبیرون آیدودرادامه شایداوازترس حضورشمابیرون نیایدبه همین خاطرشمامحبت کنیدوچندلحظه کمی عقب تربایستید!!تنهاباچندلحظه صبرشما میتوانیدبجای اینکه عامل جنایت ومرگ شویدیک منجی باشید.سپاس ازمهرتان!
helenrose110 349 دنبال کننده
pixel