قرارداد آزمایشی ؟

100
آیا قرارداد آزمایشی داریم ؟ بیمه بکنیم پرسنل یا ... ؟
pixel