قرارداد آزمایشی ؟

20

آیا قرارداد آزمایشی داریم ؟ بیمه بکنیم پرسنل یا ... ؟