آموزش virtualizor – قسمت پنجم – اضافه کردن template

649
https://hosthey.ir/blog/virtualizor-tutorial-5-add-os-template.html در قسمت پنجم دوره virtualizor قصد داریم بهتون چگونگی اضافه کردن os template رو آموزش بدیم.در این آموزش می آموزید چگونه template سیستم عامل مورد نظر خود را به virtualizor اضافه کنید.
pixel