معرفی کارگاه مقدماتی عکاسی علمی

375

ارائه توسط دکتر نعما محمدیان روشن برای مشاهده کامل این کارگاه به سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی به آدرس lms.mums.ac.ir مراجعه فرمایید