مهرداد خدیر صداقت را هدف رسانه میداند

472

در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات مهرداد خدیر صداقت و شفافیت را ارمان و هدف هر رسانه میداند

شبکه نظر
شبکه نظر 47 دنبال کننده