معیارهای قرآنی انتخاب اصلح بر اساس نگاه جامع به کل قرآن، سوره معارج و سوره فتح

313
به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری 1400 استاد علی صبوحی در ویژه برنامه ای به بحث در این باره پرداختند که در چهار بخش ارائه میشود. در بخش اول این برنامه ایشان معیارهای قرآنی انتخاب اصلح را بر اساس نظام جامعه قرآن و به خصوص سوره معارج و فتح بیان می کند.
pixel