الكتريسيته (خليلي بروجني، مولف كتابهاي درسي علوم و فيزيك)

268
در اين ويديو، مؤلف كتاب درسي به بررسي و آموزش مبحث الكتريسيته بر اساس برنامة درسي كتاب درسي علوم تجربي پايه هشتم پرداخته است. مخاطب اصلي اين ويديو دانش آموزان پايه هشتم هستند هرچند مشاهده آن به دانش آموزان پايه هاي بالاتر نيز به طور جدي توصيه مي شود. (استفاده از تصاوير، مثال ها، آزمايش ها و ديگر اجزا اين ويديو فقط براي كارهاي آموزشي غير تجاري و با ذكر دقيق منبع مجاز است.)
pixel