نحوه درست تحویل محصول از پیک

55
با توجه به شیوع کرونا روش صحیح تحویل محصول از پیک برای جلوگیری از انتشار و ورود آلودگی به محیط خانه آموزش داده شده است.اخبار صحیح را در www.sbmu.ac.ir دنبال کنید.
pixel